Parkrijk, Park Triangel - Waddinxveen

Stedenbouwkundig plan - Parkrijk

In opdracht van CV Park Triangel is, in samenwerking met Baljon Landschapsarchitecten en architecten bureau Van Manen, een stedenbouwkundig plan ontworpen voor het deelplan Parkrijk. Parkrijk is het grootste deelgebied van Park Triangel en leent zich hiermee uitstekend voor een eigen en unieke structuur aansluitend bij de kaders uit het Integraal Ontwikkelingsplan. 

Het deelgebied wordt omarmd door robuuste landschappelijke elementen zoals: het centrale park, de recreatieve ecologische Vredenburghzone, de watergangen en de groene lanen. Gezamenlijk vormen zij de landschappelijke structuur waar dit deelplan door wordt omringd. De ruimtelijke opbouw en verkaveling van deelplan Parkrijk benut en verbindt deze ruimtelijke kwaliteiten.

Zo zijn de zones die direct grenzen een deze randen zo ontworpen dat de bebouwing zich met de representatieve (voor)zijde richt op deze structuren. Een, bij de ligging passende, variatie aan woningtype zorgt voor een diversiteit in korrel en dimensie op deze plekken. Hiermee wordt een zorgvuldige aansluiting gerealiseerd met de bestaande ruimtelijke structuren.
 
Naast de heldere begrenzing en invulling van de randen van het deelgebied wordt het overgrote deel van het woongebied gekenmerkt door een netwerk van gebogen en meanderende (serpentine) straten.  Deze straatjes zorgen voor een verbinding tussen het water en het park enerzijds en de Vredenburghzone anderzijds. Aan de zijde van het park wordt aan het einde van de straten de openbare ruimte verbreedt waardoor er “groene vizieren” ontstaan met zicht op het park en het voorzieningencluster. Deze brengen de sfeer van het park dieper de wijk in.

In de straten is veel ruimte voor groen. Het groen is zodanig gepositioneerd dat de woningen met een minder gunstige bezonning van de achtertuin (noordwest - noordoost) hier direct aan gelegen zijn. Op deze manier vormt de openbare ruimte een verlengstuk van de woning en is het de plek voor spelen en ontmoeting. Deze plekken bieden een goede basis voor een sterke sociale samenhang in de buurt.

Naast de serpentine straatjes vormt de groene loper een van de dragende ruimtelijke structuren van het plandeel. Deze begint bij de brug over de Dwarstocht aan de zuidoostzijde van het plangebied (bij deelplan Parkwijde) en sluit aan op het centrale park. Op deze manier ontstaat er een autoluwe verbindingen en goede verweving van het park met de zuidelijk hiervan gelegen woonbuurten.

Daar waar de serpentine straatjes en de groene loper elkaar kruisen ontstaan bijzondere groene knopen. Op deze plekken is er een hoogwaardige landschappelijke openbare ruimte die wordt versterkt door extra verbijzonderingen in de hieraan gelegen woningen. 

Het parkeren is zoveel mogelijk gepositioneerd in parkeerhoven in de bouwblokken en een enkele parkeerkoffer tussen de woningen. In de straten wordt slechts aan één zijde van de straat geparkeerd. De auto domineert op deze manier veel minder het straatbeeld binnen de wijk en het biedt extra ruimte in de voor groen, spel en ontmoeting.

Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld in de zomer van 2019. Inmiddels zijn de eerste fases van in het plan in verkoop: Hof van Parkrijk en Vogelrijk Parkrijk.

De 3D beelden zijn gemaakt door de beeldenfabriek in opdracht van Ouwehand Bouw die de woningen in deelplan Hof van Parkrijk gaat realiseren.